Zahájení jubilea Fatimy - rok Fatimy

  • Přidáno: 05.10.2016   |   280 čtení / zobrazení

Na 1.říjnovou mariánskou sobotu 1.10.2016 bylo v Koclířově otcem biskupem Josefem požehnáno 13 regionálních soch Panny Marie Fatimské a tím zahájena hlavní etapa příprav farností našich diecézí na vlastní národní slavení Jubilea na podzim 2017.
Národní pouť do Fatimy 11. - 14. 9. 2017, převzetí sochy z místa zjevení a její cesta do našich diecézí (katedrály a významná poutní místa, sympozium) a přesně za rok, na 1.říjnovou sobotu 2017 obnova zasvěcení naši země Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
 
Pověření animátoři po dohodě s duchovními správci farností symbolicky přinášejí jednu z regionálních soch na Fatimský den a předávají po modlitbě sv. růžence základní informace o slavení jubilea, předávají kartičky s hlavní modlitbou Fatimy, program slavení i národní pouti a zájemcům nabízí brožuru obsahující všechny podstatné skutečnosti o fatimských tajemstvích, včetně teologického výkladu kardinála Josefa Ratzingera.
 
Duchovní správcové mohou sami požádat o Fatimský den - buď přímo z některých osob pověřených moderací soch Panny Marie – viz. seznam regionu a osob v programu
a nebo mohou kontaktova přímo centrum Českomoravské Fatimy v Koclířově, e-mail:  cm-fatima@cm-fatima.cz , mobil 731 598 752 (Ing. Hana Frančáková) nebo 731 598 751 (P. Pavel Dokládal)
Tyto Fatimské dny se po dohodě v každé farnosti uskuteční jen 1x, v době od 1.10.2016 do 30.6.2017.
 
Sledujte kulatý stůl Fenomén Fatimy na Tv nOE v pátek 14.10.2016 ve 20.00 hod.
 
__________________________________________________________________________________
 
OBSAH FATIMSKÉHO DNE, KTERÝ POVĚŘENÍ ANIMÁTOŘI PŘEČTOU V KOSTELE

Základní propozice:
- farnost se připojuje ke slavení jubilea Fatimy 2017 a určuje den a hodinu pro Přípravný Fatimský den ve farnosti
- předem je určeno místo, kam se na začátek programu postaví regionální socha Panny Marie Fatimské
 
1.) po zazvonění
- zpěv Fatimské hymny - 4 sloky (nebo č.812 - 2 sloky - s varhanami, nebo jen zpěv lidu)
- sochu Panny Marie je možné nést v rukou a položit na určené místo během zpěvu
2.) před sochou Panny Marie je klekátko, nebo jen v lavici - pokud je mikrofon:
 
MODERÁTOR:
Ve jménu Otce …, Věřím v Boha …, modlitba sv. růžence – vždy 5 desátků
Mezi jednotlivými desátky je krátká meditace - číst nebo vlastními slovy.
Vždy na začátku desátku říci do mikrofonu úmysl, za který se modlí.
1. desátek:
Modleme se za sv. otce Františka, naše otce biskupy, kněze a jáhny, aby skrze přijetí poselství Panny Marie Fatimské se naše církev obnovila a posvětila.
2. desátek:
Modleme se národní pouť Českých a Moravských diecézí, abychom v portugalské Fatimě mohli 13. září 2017 přijmout v posvátné soše Panny Marie její zcela zvláštní přítomnost pro zasvěcení našich diecézí a celé ČR jejímu Neposkvrněnému Srdci.
3. desátek:
Modleme se za naše farní společenství, abychom se v této době přípravy jubilea mohli hlouběji seznámit s poselstvím Panny Marie a otevřít svá srdce.
4. desátek:
Modleme se v tento Fatimský den za naše děti, mladé lidi, rodiny, seniory, nemocné a zkoušené - v odvaze se odevzdat do Mariina Neposkvrněného Srdce se vším co jsme a co máme.
5. desátek:
Modleme se nyní modlitbu Anděla míru, kterou v roce 1916 tři malé pasáčky naučil tento posel z nebe. „Můj Bože…   Nejsvětější Trojice“
 
3.) Svatý růženec se zakončí obvyklým způsobem - modlitbou Zdrávas Královno…
   A může následovat sloka mariánské písně.
 
4.) MODERÁTOR JDE K AMBONU A ČTE NÁSLEDUJÍCÍ TEXT:
 
Naši otcové biskupové rozhodli o připojení se k celosvětovému slavení Jubilea Fatimy 2017 v našich českých a moravských diecézí a pověřili přípravou a organizací Českomoravskou Fatimu v Koclířově u Svitav. Toto poutní místo (je mu teprve 20 let) ležící na pomezí Čech a Moravy je centrem Světového apoštolátu Fatimy - Fatimského apoštolátu pro Českou republiku a jako pověření moderátoři vám chceme předat v tomto Přípravném Fatimském dnu základní poznatky o Fatimě.
 
Po ukončení programu je možné si za dobrovolný příspěvek vzít brožuru, kterou máme s sebou a která obsahuje nejen modlitby, ale také celé poselství Panny Marie ve Fatimě z 13. 7. 1917, a to všechny 3 části. Tzv. první, druhé a třetí Fatimské tajemství. Zároveň je obsahem též výklad tohoto zjevení od kardinála Ratzingera, pozdějšího papeže Beneditka XVI.
Slavení jubilea Fatimy na podzim roku 2017 bude nejprve národní poutí českých a moravských diecézí ve Fatimě v Portugalsku ve dnech 11. - 14. září 2017 s hlavním společným národním programem (podobně jako např. při národní pouti do Říma či Svaté země v minulých letech), která vyvrcholí ve středu 13. 9. 2017 při 100. výročí zjevení Panny Marie, kdy předseda ČBK kardinál Dominik Duka společně s dalšími našimi biskupy a kněžími z celé ČR převezmou Pannu Marii Fatimskou z místa zjevení.
Poté Panna Maria Fatimská v naší zemi nejprve přijde do všech našich katedrál, kde se jednotlivé farnosti každé diecéze odevzdají – zasvětí Neposkvrněnému Srdci Panny Marie počínaje katedrálou sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Způsob tohoto odevzdání také této farnosti a časový harmonogram bude předán v podrobném programu každé diecéze. Prozatím jsou schválena data, kdy Panna Maria bude v našich katedrálách.
 
Po návštěvě a programech v katedrálách budeme poté prožívat na hlavních poutních místech liturgii bdění, chval a díků v přítomnosti Panny Marie Fatimské s teologicko-pastorálním sympoziem k smyslu a významu úcty Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
Vrcholným dnem bude 1. říjnová sobota - svátek Panny Marie růžencové, kdy se uskuteční akt odevzdání celé naší země v naplnění příslibu - Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.
 
Zdrávas, Maria… modlitba a může se připojit sloka mariánské písně
 
5.) MODERÁTOR:
Nyní přijměte hlavní společnou modlitbu, kterou se všechny země zapojené do slavení jubilea Fatimy společně modlí. Touto modlitbou se nyní na celém světě připravujeme na způsob a cestu Boží lásky při naplňování příslibu daném Matkou Boží ve Fatimě v roce 1917. Tedy před 100 lety:
 
TEXT MODLITBY
  • POKUD BUDE MOŽNÉ JÍ NAKOPÍROVAT PRO VĚTŠINU.
Modlitbu zakončit zpěvem - mariánské písně či Ave…
 
6.)MODERÁTOR:
Na závěr nám dovolte poskytnout vám všechny podrobné informace k možné osobní účasti na Národní pouti do Fatimy letecky či busem v září 2017. Protože jubileum Fatimy je přijímáno mimořádně v celé světové univerzální církvi a je soustředěno do 6 hlavních Fatimských dnů od května do října 2017, je nutné reagovat velmi rychle.
Podrobný způsob a čas pro spojení farnosti ve vaší katedrále i způsob zapojení bude projednáván s odpovědnými osobami v katedrálách a v pastoraci diecéze.
Provázejme tento čas příprav společnou modlitbou, která nás na celém světě sjednocuje.
Protože celé slavení jubilea na podzim 2017 bude spojeno s teologicko-pastorálním sympoziem, bude možné se během prvního pololetí roku 2017 účastnit 3-denního semináře v Koclířově, v národním centru Fatimy, při kterém budeme moci se hlouběji ponořit do poznání smyslu zjevení Panny Marie. Seminář bude každý měsíc od ledna do června a bude zajištěno vše potřebné pro jeho průběh.
Takto vedená příprava může velmi otevřít naše srdce pro Pannu Marii a umožnit její vítězství v nás. Proto účast na jednom ze seminářů velmi doporučujeme a k němu také vybízíme.
 
Zdrávas Maria… modlitba a možná píseň
 
7.) ZÁVĚREČNÁ ČÁST - MŮŽE BÝT CELÁ V REŽII SAMOTNÉ FARNOSTI, MŠE SV. aj. - NEBO JEN NAPŘ. ZAKONČENÍ MODERÁTOREM MODLITBOU - NAPŘ. LITANIÍ K PANNĚ MARII A ZÁSVĚTNOU MODLITBOU
 
Po ukončení programu jsou moderátoři k dispozici, nabízí brožury, informace k národní pouti apod. Poté opět odnesou regionální sochu Panny Marie, ideální je, když by byla ve farnosti kontaktní osoba (ustanovena duchovním. správcem, nebo s jeho souhlasem), které by pak bylo možné předávat další sdělení - podrobnější, především o zapojení v katedrálách apod.